Невід’ємною частиною по­літичної системи сучасного демократичного суспільства є політичні партії. Політичне жит­тя в сучасному суспільства не мислиме без партій. Партії на­дають йому динаміки, оскільки вони є ареною змагання полі­тичних курсів, ідей, які виража­ють інтереси різних суспільних груп. Знання про партії як сус­пільний інститут, їх місце і роль у суспільно-політичному житті мають не лише теоретичне, а й практичне значення.

У сучасній Україні ідеї полі­тичного плюралізму і багатопартійна політична система дістали своє закріплення на конститу­ційному рівні, який виражаєть­ся у визнанні права громадян на об’єднання в політичні пар­тії і громадські організації, ор­ганізації суспільного життя на принципах політичного, еконо­мічного й ідеологічного багатоманіття.

Якщо вдатися у статистику, то станом на сьогодні в Україні зареєстровано понад 300 по­літичних партій різного спря­мування, і їх кількість постійно збільшується. Так, у 2015 році в Україні зареєструвалася ре­кордна кількість політичних пар­тій – 79. Ще 38 політичних сил з’явилося у 2014 році. В ціло­му ж за два останні роки було зареєстровано більше партій, ніж за 10 попередніх. До цьо­го найбільше політичних партій було створено у 2005 році – 24. Загалом же в Україні зареєстро­вано 316 політичних партій і, як уже згадувалось, їхня кількість постійно зростає.

Фактично ми отримали ситу­ацію, коли кожних чотири дні включно із вихідними, в Україні реєструється нова політична сила. І хоча це підриває довіру суспільства не лише до політич­них партій, але до представ­ницьких органів влади загалом, однак зацікавленість українців партіями завжди була і залиша­ється на високому рівні

У зв’язку з цим ми склали рейтинг ТОП-7 кращих політич­них партій України на сьогод­нішній день. В якості критеріїв для формування рейтингу ви­користовувались наступні по­казники: представництво партії у владі, організаційний та люд­ський потенціал, порівняльний аналіз виборчих програм та рейтинг партій за результатами останніх соціологічних дослі­джень.

Здійснюючи аналіз полі­тичних партій, в основному зосереджуємо увагу на партіях, які представлені у парламенті, або активно проявили себе на останніх місцевих виборах. У проведенні аналізу приділяємо увагу як кількісним, так і якісним показникам.

Представництво партії у владі

Насамперед, беручи до уваги даний критерій, в першу чергу розглянемо партійну приналеж­ність людей, які займають най­вищі державні посади в Україні.

Так, найвищі державні посади в Україні займають представни­ки Блоку Петра Порошенка «Солідарність», зокрема: посаду Президента країни обіймає сам лідер партії Петро Порошенко; посаду Прем’єр-міністра – екс-нардеп від президентської партії Володимир Гройсман та посаду Генерального прокуро­ра – екс-нардеп від «Солідар­ності» Юрій Луценко. Посада голови Верховної Ради України закріплена за представником «Народного фронту» Андрієм Парубієм, заступниками яко­го є представниця партії «Со­лідарність» Ірина Геращенко та представниця партії «Об’єднан­ня Самопоміч» Оксана Сироїд.

Тепер розглянемо ситуацію з партійною приналежністю депу­татів у представницьких органах усіх рівнів. Так, в українському парламенті БПП «Солідарність» представлений 145 депутатами, «Народний фронт» – 82, «Опо­зиційний блок» – 44, «Само­поміч» – 32. Радикальна пар­тія – 22. «Батьківщина» – 19 і «Свобода» – 7. Беззаперечним лідером тут є пропрезидентська партія «Солідарність».

Також цікавим виглядає рей­тинг партій за представництвом у місцевих радах. Так, БПП «Со­лідарність» представлений 9 060 депутатами, «Батьківщина» – 8 900, «Опозиційний блок» – 4 101, РП – 2 555, УКРОП – 2261, «Свобода» – 1 750, «Самопо­міч» – 915 і НФ – 12 депутатами.

За партійним представни­цтвом виключно у обласних радах в розрізі України рей­тинг партій виглядає дещо по-іншому. Так, лідером за кількістю депутатів у облас­них радах і надалі є БПП «Со­лідарність» – 433 депутати, друга «Батьківщина» – 275де­путатів, третій «Опозиційний блок» – 201, далі УКРОП – 140, наступну сходинку ділять «Са­мопоміч» і Радикальна партія – по 126 представників, і на одну позицію від них відстає «Сво­бода» – 125 депутатів. Депута­тів від «Народного фронту» у облрадах не зафіксовано.

У розрізі районних рад більшість керівників райрад в Украї­ні є представниками того ж таки БПП «Солідарність» – 175 керів­ників. Більш, ніж вдвічі менше голів райрад у «Батьківщини» – 59, «Опозиційного блоку» – ЗО, у Радикальної партії – 14, УКРОПу – 12, «Свободи» – 10, у «Самопомочі» та «Народного фронту – жодного.

Організаційний потенціал партії

Від наявності розгалуженої мережі регіональних та місце­вих осередків, які має кожна політична партія, залежить її спро­можність сповна взяти участь у виборчій кампанії всеукра­їнського рівня. Для того, щоб порівняти «топові» політичні партії у розрізі організаційною потенціалу, не будемо видуму­вати велосипеда, а звернемо­ся до результатів дослідження громадянської морежі «ОПО­РА», яке проводилось у травні поточного року.

Аналіз, який здійснила «ОПО­РА», ґрунтується на інформації, яка була надана на запит до Мі­ністерства юстиції України щодо всіх зареєстрованих в Україні структурних осередків шести парламентських політичних партій, які мають свої фракції у Верховній Раді («Блок Петра По­рошенка», «Народний Фронт», «Опозиційний блок»», об’єднання «Самопоміч». Радикальна пар­тія Олега Ляшка, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»).

Так, найбільш розгалужену мережу партійних осередків в Україні має Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – всього 16 862 обласних міських, районних та інших структурних утворень. Партія представле­на в усіх без винятку регіонах України. Найбільше осередків має в Одеській та Львівській областях, найменше – в Чер­нівецькій області. Втім, точні відомості про місцезнаходжен­ня ще 434 осередків «Батьків­щини» відсутні.

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – друга в рейтингу за розгалуженістю партійних осередків в Україні. Всього існує 1 786 структурних утворень, що майже в десять разів менше, ніж у «Батьківщи­ни». Найбільше осередків «БПП» нараховується у Вінницькій та Київський областях, найменше – в Автономній Республіці Крим, Чернівецькій, Тернопільській та Луганській областях.

В «Опозиційного блоку», Ра­дикальної партії та «Народного фронту» нараховується 84, 738 і 633 структурних утворень відповідно. Більш, ніж третину всіх осередків «Опозиційного блоку» сконцентровано в Одеській об­ласті. Натомість жодного осе­редку не зареєстровано в Тер­нопільській області, мінімальна кількість в Автономній Республі­ці Крим, Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Радикальна партія найбільше представлена в Київській та Харківській областях

У «Народного фронту» най­більша кількість партійних осередків у Київській, Дніпро­петровській та Одеській облас­тях. Найменше – в Луганській області. Серед парламентських партій найменше структурних утворень (196) має об’єднан­ня «Самопоміч». Однак партія представлена в усіх без винятку регіонах України, а понад 15% партійних осередків зареєстро­вано у Львівській області.

Людський потенціал партії

Наявність потужного люд­ського ресурсу потенційно ви­водить політичну партію у час виборчих перегонів на кілька сходинок вище, оскільки мож­ливість висунути своїх канди­датів у всіх виборчих округах – один із факторів успішного результату виборів. А тому ана­ліз людського потенціалу партій зробимо на прикладі досліджен­ня участі партій у останніх міс­цевих виборах.

Так, на останніх місцевих виборах 2015 року своїх кан­дидатів запропонували 142 партії. Всього кандидатів, що балотувались від партій, було 209 889. Найбільше кандидатів представили:

 • «Блок Петра Порошенка Со­лідарність» – 27 791 (13,3% всіх кандидатів);
 • «Батьківщина» – близько 25 837 (12,3%);
 • Радикальна партія Олега Ляшка – 17 514 (8,4%);
 • Опозиційний блок» – 75 861 (7,5%);
 • «Українське Об’єднання Патріо­тів УКРОП» – 73 739 (5,6%);
 • ВО «Свобода» – 72 745 (6.,7%);
 • Партія об’єднання «Самопо­міч» – 4 515 (2,2%);
 • «Народний фронт» участі у міс­цевих виборах не брав.

Як бачимо, беззаперечними лідерами на останніх виборах за залученням членів або прихиль­ників партій в якості кандидатів були Блок Петра Порошенка «Солідарність» та Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Також при порівнянні люд­ського потенціалу партій варто враховувати і загальну кількість членів цих партій. На жаль, да­них загальної кількості членів усіх вищевказаних партій із доступних джерел знайти не вдалось. Проте, згідно даних Вікіпедії, кількість членів «Батьківщини» становить на сьогодні понад 600 тис. осіб, «Свободи» – 15 тис. (офіційний сайт партії вказує бл. 20 тис.), Радикальної партії Ляшка – 11 тис.

Порівняння програм політичних партій

Якщо припустити, що пар­тійні програми є хоч якимось показником того, як ці партії бу­дуть поводитися в майбутньо­му – отримуємо широкий спектр можливостей запропонованих виборцям. А тому аналіз пар­тійних програм і став одним із критеріїв при визначенні ролі й місця партії у сучасній пар­тійній системі та її входження у рейтинг найкращих. Для ана­лізу програм скористаємося даними аналітичної платформи Vox Ukraine.

Так, напередодні парламент­ських виборів в 2014 року ана­літична платформа Vox Ukraine попросила 13 економістів із провідних академічних і аналі­тичних установ в Україні й за кордоном оцінити програми кожної політичної партії. Про­грами були оцінені за чотирма критеріями: конкретність; мож­ливість виконання й практич­ність; економічна доцільність; послідовність та логічна зв’яз­ність. Погодьмося, кожен пара­метр є доволі важливим.

У результат було отримано наступний рейтинг:

 • «Народний Фронт»
 • «Громадянська Позиція»
 • «Батьківщина» та Блок Петра Порошенка
 • «Самопоміч»
 • Опозиційний блок
 • Комуністична партія
 • Радикальна партія

У Таблиці №1 наведені се­реди бали для кожної партії та кожного критерію за шкалою від 1 до 10: 0 – найгірший. 10 – найкращий.

Підтримка партії населенням

Можна багато писати про людський, організаційний та фінансовий потенціал партій, але єдиним джерелом влади в Україні є народ. А тому, від того, настільки український виборець готовий підтримувати ту чи іншу політичну силу, залежить її шлях на владний олімп чи на політич­ний маргінес. Звідси, для ви­значення рівня підтримки полі­тичних партій, скористаємося даними останніх всеукраїнських соціологічних досліджень, які проводились впливовими до­слідницькими структурами.

Соціологічна група «Рей­тинг» на замовлення ІРІ. Пе­ріод проведення опитування: 28.35.2016/14.06.2016. Вибірка: 2400 респондентів: Похибка: 2.0 %; Метод опиту­вання: особисте інтерв’ю. Рей­тинг підтримки серед тих, хто візьме участь у голосуванні: Опозиційний блок – 14%, Бать­ківщина – 14 %, БПП – 7,7%, Самопоміч – 9%, Радикальна партія – 8%. Свобода – 4%, Гро­мадянська позиція – 3%, УК РОП – 2%, Народний фронт – 7%.

КМІС. Період проведен­ня опитування: 20.05.2016/02.06.2316. вибірка: 2043 рес­пондентів. Похибка: 3.3 %. Метод опитування: особисте інтерв’ю. Рейтинг підтримки серед тих, хто візьме участь у голосуванні: «Батьківщина» 22,0%, «Блок Петра Порошенка» 73,0% , «Опозиційний блок» – 11,9%, Радикальна партія О. Ляшка – 11,2%, «Самопоміч» – 11,1%, Громадянська позиція» – 5,1%, «Свобода» – 4,3%, «УКРОП» – 1,8%. За інші партії  – 9,7%.

Як бачимо, різні дослідницькі структури пропонують дані, що доволі відчутно різняться між собою. Перш за все, це може бути зумовлено «порядком денним» політичних процесів в Україні. Події, що відбуваються у країні, можуть провокувати кар­динально різні ставлення насе­лення до одного і того ж явища в певний часовий інтервал.

ТОП-7 політичних партій

Маючи кількісні показники партій за наперед визначеними критеріями, можемо підбивати остаточний підсумок. Так, бе­ручи до уваги організаційний та людський потенціал партій, їх представництво у владі, врахо­вуючи якісний аналіз вибор­чих програм та рівень підтримки населенням за результатами ос­танніх соціологічних досліджень авторитетних дослідницьких центрів, маємо перелік семи політичних партій, які задають тон у сучасному політичному житті України:

 1. Блок Петра Порошенка «Солідарність»
 2. ВО «Батьківщина»
 3. Партія «Опозиційний блок»
 4. Радикальна партія
 5. «Народний Фронт»
 6. Об’єднання «Самопоміч»
 7. УКРОП

Безсумнівним лідером серед партій є Блок Петра Порошенка «Солідарність». Політсила має потужне представництво у радах усіх рівнів. Як і кожна владна партія політсила добре організаційно та фінансово забезпечена, має свої тили у вищих органах влади. Пропрезидентська сила задає тон політичному процесу в країні та диктує законодавчу моду в українському парламенті. Пар­тія займає проєвропейську по­зицію.

Цілком заслужену другу по­зицію у нашому рейтингу за­ймає всеукраїнське об’єднан­ня «Батьківщина». Партія має найбільш розгалужену мережу партійних осередків в Україні, представлена у всіх регіонах країни без винятку. Навколо не­змінного ядра партії сформо­ваний стабільний електорат, а вдалі піар-ходи дозволяють пар­тії завжди бути на слуху. Партія активно виступає за вступ Укра­їни в НАТО.

І замикає трійку лідерів рей­тингу правонаступник Партії регіонів – партія «Опозиційний блок». Політсила голосно заявила про себе восени 2014, і за дово­лі короткий відрізок часу зуміла об’єднати навколо себе знач­ну частину електорату півден­но-східної України. Партія вхо­дить також у трійку за кількістю партійних осередків та кількістю своїх представників у представ­ницьких органах усіх рівнів.

©Станіслав Бичай, Інститут розвитку лідерства

Категорії: Публікації